10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 0443859, Žiro račun: 2360000-1101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama

ROBNO - PROIZVODNJA, MALOPRODAJA, fakturiranje, usluge
kratka specifikacija programa (puna verzija)

- Unos do 999999 artikala. Grupiranja artikala pomoću dekadnog sistema - šesteroznamenkaste šifre.
Npr. za repromaterijal koristite šifre od 31000 do 319999. Šifre mogu biti u vezi sa dobavljačima, vrstama artikala, vl. proizvodi i sl.. Pretraživanje se vrši po šifri, po kodu (13 mjesta-ne mora biti klasičan bar kod) ili nazivu (30 znakova). Naziv u 2 reda po 30 znakova. Auto-ponavljanje sličnog naziva artikla. Definicija poreznih grupa po potrebi. Nulta stopa, oslobođeno, nepodliježe i sl.
- Vođenje više skladišta-prodajnih mjesta (robe, proizvoda, materijala) po nabavnoj (preporuka), po cijeni koštanja, po planskoj, veleprodajnoj ili maloprodajnoj cijeni, količinsko praćenje bez cijena. Vođenje pokretne ili komisijske prodaje. Uz osnovnu birate i druge cijene po potrebi. Npr. moguće je vođenje maloprodaje sa ili bez nabavne cijene. Na istom skladištu moguć promet proizvoda, trgovačke robe-materijala i usluga.
- Promet između skladišta - automatski prijenos (npr. prijenos sa veleprodaje na maloprodaju, ili sa zalihe materijala u veleprodaju, …
- Više vrsta prijamnih kalkulacija: samo nabavne cijene, maloprodajne cijene, veleprodajne i maloprodajne (sa ili bez nabavne cijene), te veleprodajne cijene. Uvozna kalkulacija – obračun prema deviznoj cijeni i tečaju, sa zavisnim troškovima (carina, špedicija, prijevoz). Podržano više načina iskazivanja rabata i zavisnih troškova na ulaznim računima.
- PRIMKA-ZADUŽENJE (PKV ili PKT) za trgovinu na malo (prijam od dobavljača ili interni prijenos sa skl. veleprodaje)
- Nivelacija nabavnih-proizvodnih cijena na prosječnu ili vođenje po planskim cijenama..
- Nivelacija prodajnih (VP, MP) cijena uz generiranje zapisnika o promjeni cijena:
kod ulaza sa drugim cijenama (za zatečenu zalihu),
pri izlazu robe po ne ukalkuliranim cijenama (samo za taj izlaz)
izmjena cijena po želji za svu trenutnu robu na zalihi
generiranja zapisnika po želji bez obzira na važeće zalihe i cijene.
- IZLAZI: Fakturiranje, otpremnice, odjave, povratnice, predračuni, po bilo kojoj cijeni, u kunama ili devizama. Fakturiranje usluga – naziv 2 reda plus opis 1000 znakova. Osnovni princip je jedna otpremnica = jedan račun. Račun se ne unosi posebno već se unijeti izlaz ispisuje u željenom obliku.
– Moguć je i princip auto-računa na osnovu više otpremnica i povratnica za željeno razdoblje i za jednog kupca (za svakodnevnu dostavu). Brzo generiranje računa na temelju sličnog postojećeg (princip dupliciranja) uz unos samo neophodnih razlika (datum, broj). Auto-numeriranje ili ručna numeracija.
- Povratnice- odobrenja vrlo jednostavno radite kao izlaz u minusu.
- Mogućnost ispisa izlaznih dokumenta sa ili bez:
zaglavlja - šifre artikla – barkoda - cijene – iznosa – poziva na broj – tekstualnog iznosa
- Izbor ispisa za lijevi ili desni prozor koverte, pomak po visini, dodatni tekst iznad i ispod stavaka izlaza. Memoriranje šema ispisa za različite vrste dokumenata. Auto-ispis više dokemanata uz korištenje samo dva pritiska na tipke. Kombinacija proizvoda, robe i usluga na istom računu. Zasebno iskazivanje poštanskih i sl.troškova.
- Obračun PDV-a, računi R-1, R-2 ili bez oznake i MB-a (ponude, pozivi na kupnju, gotovinski računi). Ispis i na otiskane memorandume.
- Auto-prijenos izlaznih (za željeno razdoblje) i ulaznih računa (pojedinačno) u knjige I-RA, U-RA, tj. u saldakonti kupaca i dobavljača uz kontrolu podataka. Kupce bez matičnog broja prijenosi u krajnju potrošnju. Za uvoz-djelomičan auto-prijenos.

- Rekapitulacije ulaznih i izlaznih dokumenata, sa analizom prema vrsti realizacije (analitikama). Podjela utrošenog i prodanog prema tipu: roba-proizvod-usluga.
- Kartica artikla, pregled zaliha, rekapitulacija izlaza ii ukupnog prometa po artiklima za razdoblje, po komitentima, za pojedine grupe artikala. Ispis komisijske odjave. Analiza stanja i prometa za više skladišta odjednom.
- Cjenici (nc, vpc, pc, pc+PDV te 95 dodatnih cjenika). Jednostavan izračun, memoriranje i ispis cjenika sa koeficijentom u odnosu na bilo koji postojeći. Ponude po bilo kom cjeniku. Veza kupac-cjenik, rabat.
- Inventurne liste, te knjiženje rezultata inventure - višak, manjak – više načina.
- KRM. KNJIGA POPISA sa auto donosom prijema za željeno razdoblje. Donos prometa sa kase.
- Svi ispisi prilagođeni A4 formatu.

PROIZVODNJA: Normativi za gotove proizvode – jedinični utrošak materijala na 4 decimale.
Dva tipa izračuna radnih naloga sa utroškom materijala: za već prodane-izdane (unazad) ili proizvedene (stavljene na zalihu-zadužene) količine. Radni nalog: - po jednom računu, -za period, -po kupcu -po grupi proizvoda, itd.
Auto-izdatnica utrošenog materijala.
Napomena: svaki auto-generirani dokument se naknadno može izmijeniti – uz poštivanje određenih pravila. Npr. ako račun već prenijeli u IR-e a morali ste ga izmijeniti morate ga ručno izmijeniti i u IR-ama ili ga tamo zbrisati pa ponovno prenijeti.
Nova posl. godina se posebno unosi. Stari podaci ostaju sa stanjem 31.12. Prenose se sve šifre i automatski se generira ulaz broj 1 na temelju zaliha ili upisane inventure iz prethodne godine. Uz kontakt sa autorom moguće su i razne druge kombinacije – kao i ručni unos uz brisanje ili korekciju šifri.

Primjeri ispisa

ROBNO IZBORNIK

b) PC KASA
Program PC kasa je vezan uz jedno maloprodajno skladište opisanog robnog poslovanja. To je u principu jedan od načina razduživanja zaliha – izlaza robe. Na kraju dana prenosi se rekapitulacija prodaje u matično robno poslovanje u obliku jednog izlaznog dokumenta (nema naknadnih izmjena). Na kartici artikla kao izlaz imate samo zbrojno prodanu količinu za jedan dan. Nove artikle, kalkulacije, povrate, zapisnike, cjenike, R-1, vl.potrošnju, inventure rješavate kroz osnovni modul robnog poslovanja. Knjiga popisa dostupna iz oba modula. Moguće je robno imati na jednom računalu, a kasu na drugom.

KARAKTERISTIKE PC KASE:
- Ulaz sa lozinkom, više operatera-više nivoa ovlasti-pristupa. Mijenjanje teksta poruke na kraju računa. (dva reda po 40 znakova)
- Skidanje zaliha uz račun ili na kraju dana kod prijenosa prometa u robno.
- Mogućnost ispravka računa (brisanje stavaka, promjena količina) do trenutka ispisa. Mogućnost storno računa, otvaranje više računa odjednom, odobravanje popusta na kasi.
- Na ekranu uvećan prikaz iznosa za naplatu. Jednostavna procedura unosa. Za prodaju po 1 komad sve se svodi samo na očitanje bar kod čitačem. Za više komada prije bar-koda upišete količinu, potvrdite sa enter, i tada učitate bar kod. Artikl možete tražiti i po nazivu (bez rabljenja bar kod čitača). Cijene se formiraju u osnovnom programu robno poslovanje-maloprodaja putem kalkulacija ili zapisnika o promjeni cijena. Moguće je kasu koristiti i samo za izlaz bez knjiženja ulaza i praćenja zaliha.
- Račun sa razvrstanim bruto iznosom i porezom prema stopi poreza. Račun ima četiri predreda (x40 znaka) za naziv, adresu, telefon + 5. red za porezni broj. Birate hoćete li ili ne ispisivati: naziv trgovca (operatera), naziv kupca, PDV. Ispis R-1 direktno na kasi ili kao klasičan izlaz pripadajućeg robnog poslovanja.
- Više vrsta plaćanja: gotovina, ček, kartice (zbrojno ili po vrstama), odgoda, kredit i sl.
- Ispis rekapitulacije blagajne, sa razradom prometa prema vrsti naplate, te razradom poreza. Upis pologa, te isplate pologa. Uvid u stanje blagajne u toku dana. Nema podjele po smjenama, ali se može pratiti promet po operaterima-trgovcima.
- Ispis na serijski ili paralelni pisač, te po potrebi na ekran. Za pisače bez dvostruke vrpce mogućnost snimanja trake na disketu (svaki dan posebna datoteka, koja se može predočiti u slučaju kontrole. Mogu se i bez diskete pozvati i pregledavati prometi ranijih dana te ispisati kopije računa.
- Rekapitulacija dnevne prodaje po artiklima. - Svi ispisi, osim računa i izvještaja blagajne, prilagođeni A4 pisaču.
- Podržani mini pisači marke STAR, Epson, Samsung. Nema Ispisa na displeju za kupca. Dorada na zahtjev.

Primjeri ispisa

Primjer izdavanja računa:

 
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt